400+ positieve reviews

Algemene Voorwaarden Bike & Bite 

Wat leuk dat je bij ons boekt! We willen graag een paar spelregels met je afspreken. Deze zijn vastgelegd in deze Bike & Bite Algemene Voorwaarden (“voorwaarden”).

Wie zijn wij?

Bike & Bite is gevestigd aan de Graeffstraat 12a in (3039 XD) Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76854841. Ons BTW-nummer is NL003141515B95.

In deze voorwaarden schrijven we over ‘jij’ en ‘jou’ als opdrachtgever. Met ‘wij’ en ‘ons’ bedoelen we Bike & Bite als opdrachtnemer. Met ‘overeenkomst’ bedoelen we de met jou afgesloten overeenkomst voor (food) tours, excursies, bedrijfsuitjes of ander evenement. Een boeking voor een tour is dus ook een overeenkomst. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten, tenzij wij met jou andere afspraken hebben gemaakt. Wij mogen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Het is daarom verstandig deze voorwaarden voor iedere nieuwe boeking en overeenkomst opnieuw door te nemen. 

Wat je van ons kunt verwachten?

Wij zullen de overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, zoals je van een professioneel bedrijf in onze branche mag verwachten. Wij spannen ons in om bij de uitvoering van de overeenkomst het voor jou en de deelnemers beste resultaat te behalen. 

Een professionele gids begeleidt de deelnemers tijdens de tours. 

Een paar specifieke zaken:

 • Minimum aantal deelnemers:

Tours gaan door als er minimaal 4 deelnemers zijn. Als het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, zullen we je zo snel mogelijk laten weten dat de tour/excursie geannuleerd wordt. Als we om deze reden annuleren, dan bieden wij de mogelijkheid om (direct) te boeken voor een nieuwe datum. Als je dit niet wilt, dan zullen we het betaalde bedrag terugbetalen.

 • Afwijking van beschrijving:

De tours en bedrijfsuitjes worden uitgevoerd zoals in de beschrijving aangegeven. Het kan soms echter zijn dat afwijkingen nodig zijn die niet tevoren aangegeven kunnen worden. Wij nemen hierin de beslissing. 

 • Slecht weer of andere rampzalige omstandigheden:

Wij hebben het recht om te beslissen dat een tour/excursie niet doorgaat door bijvoorbeeld (ernstig) ongunstige weersomstandigheden of andere rampzalige omstandigheden. Je wordt uiterlijk 24 uur van te voeren op de hoogte gebracht als een tour/excursie geannuleerd moet worden. Als we om deze reden annuleren, dan bieden wij de mogelijkheid om (direct) te boeken voor een nieuwe datum. Als je dit niet wilt, dan zullen we het betaalde bedrag terugbetalen. 

Wat verwachten wij van jou?

Je zorgt ervoor dat alle deelnemers op tijd op het afgesproken ontmoetingspunt zijn. De gids wacht maximaal 15 minuten na de afgesproken ontmoetingstijd. Als deelnemers te laat of helemaal niet komen, dan is dat voor eigen rekening en risico. We betalen dan niets terug. 

En wat verwachten we van deelnemers aan onze tours?

Wij doen onze tours op de fiets en/of lopend, dus verwachten we ook dat deelnemers:

 • veilig en binnen de regels van de wet fietsen;
 • een voldoende goede gezondheid hebben om te kunnen lopen en fietsen en dat ze geen last hebben van kleine of grote blessures;
 • bij deelname niet onder invloed van drugs zijn en bij fietstours ook niet meer dan de wettelijk in het verkeer toegestane hoeveelheid alcohol hebben gedronken;
 • begrijpen dat ze voorzichtig en met gezond verstand deel moet nemen;
 • de instructies van de gids altijd opvolgen;
 • de fiets op slot doen als deze niet worden gebruikt. Let op: als een fiets wordt gestolen omdat deze niet op slot is gezet, dan kost dit de deelnemer € 400 per gestolen fiets. Wij houden jou als onze contractspartij verantwoordelijk voor het betalen van dit bedrag. 

Offerte

Als je een offerte vraagt, dan is die vrijblijvend en geldig gedurende de termijn die in de offerte is aangegeven. Als er geen termijn in de offerte is opgenomen, dan is de offerte te aanvaarden binnen 14 dagen. 

Aan een aanvaarding die afwijkt van wat in de offerte is opgenomen, zijn wij niet gebonden. Wij mogen een opdracht weigeren. Je hoeft dan niet te betalen. Heb je al betaald? Dan ontvang je je geld terug.

Totstandkoming overeenkomst, einde

De overeenkomst komt tot stand door boeking op onze website. Voor zakelijke en privé boekingen sturen wij een offerte. Dan wordt de overeenkomst gesloten door schriftelijke aanvaarding van onze offerte. Als er niet schriftelijk aanvaard wordt, maar jij geeft ons op andere wijze akkoord dat wij kunnen beginnen met de uitvoering van de offerte en je betaalt, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze voorwaarden van toepassing.

De overeenkomst eindigt wanneer zowel wij als jij aan de verplichtingen uit de overeenkomst hebben voldaan. 

Als een overeenkomst wordt gesloten voor de langere termijn, dan is deze door ons en door jou opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Opzegging gebeurt dan door te mailen of een brief te sturen. Het risico dat een mail en/of brief niet ontvangen wordt, ligt bij de verzender. In geval van jouw faillissement zullen we de overeenkomst per direct beëindigen.

Annulering van de overeenkomst

Hierboven hebben we al aangegeven wanneer wij een overeenkomst (tour/excursie) kunnen annuleren. Maar het kan ook zijn dat jij moet of wilt annuleren. Dan gelden de volgende regels:

 • Ben je een particulier (consument) en boek je online , dan kun je tot 48 uur voor start van de tour/excursie kosteloos annuleren. Je krijgt dan je geldt terug, maar je kunt ook kiezen voor een voucher om op een later moment (niet langer dan 1 jaar na de annulering) alsnog een tour/excursie bij ons te boeken. Het bedrag van de voucher is het bedrag dat je voor de geannuleerde tour/excursie hebt betaald. Het kan zijn dat prijzen stijgen en je voor een nieuwe tour/excursie moet bijbetalen, ook al gaat het om dezelfde tour/excursie.
 • Ben je een particulier (consument) en doe je een privé-boeking of ben je een bedrijf, dan kun je tot maximaal 1 maand van tevoren kosteloos annuleren en betalen we je het bedrag van de boeking terug. Als je later annuleert, dan krijg je van ons een voucher voor het bedrag van de boeking. Die voucher kun je tot 1 jaar na de annulering bij ons verzilveren.

Tarieven en betaling

De tarieven die wij hanteren, staan op onze website en worden vermeld voordat de boeking definitief is. Als je een offerte aanvraagt, dan zijn de tarieven daarin genoemd.

Alle bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

Prijzen kunnen wijzigen, maar alleen in de toekomst. Dus heb je voor een bepaalde prijs geboekt en wijzigen onze prijzen later, dan geldt nog steeds de prijs die wij met jou hebben afgesproken. 

Bij het sluiten van de overeenkomst (en dus ook bij het boeken), moet er direct betaald worden. 

Als we een offerte sturen en dit wordt een overeenkomst, dan sturen we een factuur, die dan binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald moet worden. Als er te laat betaald wordt, mogen wij wettelijke (handels)rente en wettelijke incassokosten in rekening brengen. En als we helemaal geen betaling hebben ontvangen voor de (eerste) tour/excursie of het bedrijfsuitje, dan voeren wij deze niet uit.

Bescherming van uw gegevens

Voor offertes en uitvoering van de overeenkomst gebruiken wij jouw persoonsgegevens en die van de deelnemers. Het gaat hierbij onder andere maar niet alleen om namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. Wij mogen deze gegevens delen met anderen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het is deze derden niet toegestaan deze persoonsgegevens voor een ander doel te gebruiken. Wij houden ons bij de uitvoering van de overeenkomst aan ons privacy beleid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit beleid kun je hier vinden: https://www.bikeandbite.nl/holland-food-tours/privacy-policy/

Geheimhouding

Jij en wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die we in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Wanneer wij, bijvoorbeeld door een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, verplicht zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan zijn wij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en mag je de overeenkomst niet ontbinden vanwege schade, die hierdoor is ontstaan.

Klachten

Heb je een klacht over onze dienstverlening? Dan kun je dit schriftelijk melden via info@bikeenbite.nl binnen 8 dagen uitvoering van de overeenkomst. De klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren. 

Aansprakelijkheid

Deelnemen aan onze tours, excursies, bedrijfsuitjes is op eigen risico. 

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk in geval van verlies van bagage, geld, kostbaarheden of andere items gedurende een van onze tours, excursies of bedrijfsuitjes.

In geval van schade, lichamelijk of geestelijk letsel of bij overlijden van deelnemers zijn wij alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid van onze kant.

Wij hebben ons verzekerd voor het geval wij op de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid geen beroep kunnen doen. 

Jij zult ons vrijwaren tegen schadeclaims van deelnemers, maar ook tegen schadeclaims van derden als gevolg van door deelnemers veroorzaakte schade.  

Toepasselijk recht, geschillen

Op alle rechtsverhoudingen tussen ons is Nederlands recht van toepassing. 

De rechter in Rotterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere rechter voorschrijven.

Jij en wij zullen pas een beroep op de rechter doen nadat we geprobeerd hebben het geschil onderling op te lossen.

We stellen onze voorwaarden in het Nederlands en in het Engels beschikbaar. Als er sprake is van verschillende interpretaties, dan is de Nederlandse tekst leidend. 

Book Now